P [p] over for B [b]


P dansk er [p] pustet og [b] uden pust . Begge lydene er ustemte.[p] [b]
[i'] pi' bi'

pi'l bi'l[ii] pile bile

prise brise[e] pin'd bin'd

pille billede
[e'] tape't be'dt[] pest bedst
[] pre bre[a] prik brik[aa] Panum bane