Skal du til Studieprøven til maj/juni?

Så har jeg 3 eksamenshold på UCplus CPH fra januar (Fysisk undervisning eller online). Tilmelding her

Talende adjektivliste

De 250 mest almindelige adjektiver i danske tekster

a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v y æ ø å

Download listen som pdf og papir om adjektivernes grammatik

Link til øvelser med adjektiver: regelmæssige og uregelmæssige

n-form t-form e-form komparativ
m. = mere
superlativ ubestemt
m. = mest
absolut absolut absolutte m. absolut m. absolut
adskillig adskilligt adskillige - -
afgørende afgørende afgørende m. afgørende m. afgørende
afhængig afhængigt afhængige m. afhængig m. afhængig
aktiv aktivt aktive m. aktiv m. aktiv
al alt alle - -
aktuel aktuelt aktuelle m. aktuel m. aktuel
almindelig almindeligt almindelige m. eller almindeligere m. eller almindeligst
alvorlig alvorligt alvorlige m. eller alvorligere m. eller alvorligst
amerikansk amerikansk amerikanske m. amerikansk m. amerikansk
anderledes anderledes anderledes m. anderledes m. anderledes
bange bange bange m. bange m. bange
bekendt bekendt bekendte m. bekendt m. bekendt
berømt berømt berømte m. berømt m. berømt
bestemt bestemt bestemte m. bestemt bestemtest
betydelig betydeligt betydelige betydeligere eller m. betydeligst eller m.
bevidst bevidst bevidst m. bevidst m. bevidst
billig billigt billige billigere billigst
blød blødt bløde blødere blødest
blå blåt blå m. blå m. blå
borgerlig borgerligt borgerlige m. borgerlig m. borgerlig
bred bredt brede bredere bredest
brun brunt brune m. brun m. brun
britisk britisk britiske m. britisk m. britisk
central centralt centrale m. central m. central
daglig dagligt daglige m. daglig m. daglig
dansk dansk danske m. dansk m. dansk
dejlig dejligt dejlige dejligere eller m. dejligste eller m.
demokratisk demokratisk demokratiske m. demokratisk m. demokratisk
direkte direkte direkte m. direkte m. direkte
dobbelt dobbelt dobbelte m. dobbelt -
dyb dybt dybe dybere dybest
dygtig dygtigt dygtige dygtigere dygtigst
dyr dyrt dyre dyrere dyrest
død dødt døde m. død m. død
dårlig dårligt dårlige dårligere/værre/ringere dårligst/værst/ ringest
effektiv effektivt effektive m. effektiv m. effektiv
egen eget egne - -
egentlig egentligt egentlige egentligere egentligst
ekstra ekstra ekstra - -
endelig endeligt endelige - -
ene ene - -
enest enest enest - -
engelsk engelsk engelske m. engelsk m. engelsk
enig enigt enige m. enig m. enig
enkel enkelt enkle enklere enkletst
enkelt enkelt enkelte - -
enorm enormt enorme m. enorm m. enorm
europæisk europæisk europæiske m. europæisk m. europæisk
eventuel eventuelt eventuelle - -
evig evigt evige - -
fantastisk fantastisk fantastiske m. fantastisk m. fantastisk
farlig farligt farlige farligere farligst
fast fast fast fastere fastest
fattig fattigt fattige fattigere fattigst
fin fint fine finere finest
flot flot flotte flottere flottest
foreløbig foreløbigt foreløbige - -
forkert forkert forkerte m. forkert m. forkert
fornuftig fornuftigt fornuftige fornuftigere fornuftigst
forsigtig forsigtigt forsigtige forsigtigere forsigtigst
forskellig forskelligt forskellige m. forskellig m. forskellig
fransk fransk franske m. fransk m. fransk
fremmed fremmed fremmede m. fremmed m. fremmed
fri frit frie friere friest
frisk frisk friske friskere friskest
frivillig frivilligt frivillige m. frivillig m. frivillig
fuld fuldt fulde m. fuld m. fuld
fuldstændig fuldstændigt fuldstændige - -
fysisk fysisk fysiske m. fysisk m. fysisk
fælles fælles fælles m. fælles m. fælles
færdig færdigt færdige m. færdig m. færdig
først først først - -
- - færre færrest
gal galt gale m. gal m. gal
gammel gammelt gamle ældre ældst
generel generelt generelle m. generel m. generel
gift gift gifte m. gift m. gift
glad glad glade gladere gladest
god godt gode bedre bedst
gratis gratis gratis - -
grov groft grove grovere grovest
grundig grundigt grundige grundigere grundigst
grøn grønt grønne grønnere eller m. grønnest eller m.
grå gråt grå m. grå m. grå
gul gult gule m. gul m. gul
halv halvt halve - -
hel helt hele m. hel m. hel
hellig helligt hellige helligere helligst
historisk historisk historiske m. historisk m. historisk
hurtig hurtigt hurtige hurtigere hurtigst
hvid hvidt hvide m. hvid m. hvid
høj højt høje højere højest
hård hårdt hårde hårdere eller m. hårdest eller m.
interessant interessant interessante m. interessant m. interessant
international internationalt internationale m. international m. international
italiensk italiensk italienske m. italiensk m. italiensk
japansk japansk japanske m. japansk m. japansk
kendt kendt kendte m. kendt kendteste eller m.
klar klart klare klarere eller m. klareste eller m.
klassisk klassisk klassiske m. klassisk m. klassisk
klog klogt kloge klogere klogest
kold koldt kolde koldere koldest
kommunal kommunalt kommunale m. kommunal m. kommunal
kongelig kongeligt kongelige m. kongelig m. kongelig
konkret konkret konkrete m. konkret m. konkret
konservativ konservativt konservative m. konservativ m. konservativ
kort kort korte kortere kortest
kraftig kraftigt kraftige kraftigere kraftigst
kulturel kulturelt kulturelle m. kulturel m. kulturel
kvindelig kvindeligt kvindelige m. kvindelig m. kvindelig
lang langt lange længere længst
langsom langsomt langsomme langsommere langsomst
lav lavt lave lavere lavest
let let lette lettere lettest
levende levende levende m. levende m. levende
lilla lilla lilla m. lilla m. lilla
lille lille/småt små mindre mindst
lokal lokalt lokale m. lokal m. lokal
lykkelig lykkeligt lykkelige lykkeligere eller m. lykkeligst eller m.
løs løst løse løsere løsest
- - mange flere flest
menneskelig menneskeligt menneskelige m. menneskelig m. menneskelig
militær militært militære m. militær m. militær
moderne moderne moderne m. moderne m. moderne
modsat modsat modsatte - -
mulig muligt mulige m. mulig m. mulig
mærkelig mærkeligt mærkelige mærkeligere eller m. mærkeligste eller m.
mørk mørkt mørke mørkere mørkest
national nationalt nationale m. national m. national
naturlig naturligt naturlige naturligere eller m. naturligst eller m.
nem nemt nemme nemmere nemmest
nordisk nordisk nordiske m. nordisk m. nordisk
normal normalt normale m. normal m. normal
norsk norsk norske m. norsk m. norsk
nuværende nuværende nuværende - -
ny nyt nye nyere nyest
nylig nyligt nylige - -
nær nært nære nærmere nærmest
næst næst næst - -
nødvendig nødvendigt nødvendige m. nødvendig m. eller nødvendigst
offentlig offentligt offentlige m. offentlig m. offentlig
officiel officielt officielle m. officiel m. officiel
omfattende omfattende omfattende m. omfattende m. omfattende
ond ondt onde m. ond m. eller ondest
opmærksom opmærksomt opmærksomme m. opmærksom m. opmærksom
oprindelig oprindeligt oprindelige m. oprindelig m. oprindelig
orange orange orange m. orange m. orange
ordentlig ordentligt ordentlige m. ordentlig m. ordentlig
parat parat parate m. parat m. parat
personlig personligt personlige m. personlig m. personlig
pink pink pink m. pink m. pink
politisk politisk politiske m. politisk m. politisk
populær populært populære m. populær m. populær
positiv positivt positive m. positiv m. positiv
praktisk praktisk praktiske m. praktisk m. praktisk
privat privat private m. privat m. privat
professionel professionelt professionelle m. professionel m. professionel
psykisk psykisk psykiske m. psykisk m. psykisk
pæn pænt pæne pænere pænest
pågældende pågældende pågældende - -
radikal radikalt radikale m. radikal m. radikal
rar rart rare m. eller rarere m. rarest
reel reelt reelle m. reel m. reel
ren rent rene renere renest
rig rigt rige rigere rigest
rigtig rigtigt rigtige rigtigere rigtigst
rimelig rimeligt rimelige rimeligere eller m. rimeligst eller m.
rolig roligt rolige roligere roligst
russisk russisk russiske m. russisk m. russisk
rød rødt røde m. rød eller rødere m. rød eller rødest
samme samme samme - -
- - samtlige - -
sand sandt sande sandere eller m. sandest m.
seksuel seksuelt seksuelle m. seksuel m. seksuel
selve selve selve - selveste (best)
selvstændig selvstændigt selvstændige m. eller selvstændigere m. selvstændig
sen sent sene senere senest
- - - - sidst
sikker sikkert sikre sikrere eller m. sikrest eller m.
simpel simpelt simple simplere eller m. simplest eller m.
sjov sjovt sjove sjovere sjovest
sjælden sjældent sjældne sjældnere sjældnest
skarp skarpt skarpe skarpere skarpest
slem slemt slemme værre værst
smuk smukt smukke smukkere smukkest
social socialt sociale m. social m. social
sort sort sorte m. sort m. sort
speciel specielt specielle m. speciel m. speciel
spændende spændende spændende m. spændende m. spændende
stor stort store større størst
stærk stærkt stærke stærkere stærkest
sund sundt sunde sundere sundest
svag svagt svage svagere svagest
svensk svensk svenske m. svensk m. svensk
svær svært svære sværere sværest
syg sygt syge m. syg m. eller sygest
særlig særligt særlige - -
sød sødt søde sødere sødest
sådan sådant sådanne - -
såkaldt såkaldt såkaldte - -
teknisk teknisk tekniske m. teknisk m. teknisk
tidlig tidligt tidlige tidligere tidligst
tilfreds tilfreds tilfredse m. tilfreds m. tilfreds
tilstrækkelig tilstrækkeligt tilstrækkelige m. tilstrækkelig. m. tilstrækkelig.
tilsvarende tilsvarende tilsvarende - -
tilsyneladende tilsyneladende tilsyneladende - -
tom tomt tomme m. tom m. tom
total totalt totale m. total m. total
traditionel traditionelt traditionelle m. traditionel m. traditionel
travl travlt travle travlere eller m. travlest eller m.
træt træt trætte m. træt m. træt
tung tungt tunge tungere tungest
tydelig tydeligt tydelige tydeligere tydeligst
tyk tykt tykke tykkere tykkest
tynd tyndt tynde tyndere tyndest
typisk typisk typiske m. typisk m. typisk
tysk tysk tyske m. tysk m. tysk
tæt tæt tætte tættere tættest
tør tørt tørre tørrere eller m. tørrest eller m.
udenlandsk udenlandsk udenlandske - -
udmærket udmærket udmærkede m. udmærket m. udmærket
ukendt ukendt ukendte m. ukendt m. ukendt
umiddelbar umiddelbart umiddelbare m. umiddelbar m. umiddelbar
umulig umuligt umulige m. umulig m. umulig
ung ungt unge yngre yngst
usædvanlig usædvanligt usædvanlige m.usædvanlig m. usædvanlig
utrolig utroligt utrolige m. utrolig m. utrolig
vanskelig vanskeligt vanskelige vanskeligere vanskeligst
varm varmt varme varmere varmest
velkommen velkomment velkomne m. velkommen m. velkommen
venlig venligt venlige venligere venligst
vestlig vestligt vestlige vestligere eller m. vestligst eller m.
vigtig vigtigt vigtige vigtigere eller m. vigtigste eller m.
vild vildt vilde vildere eller m. vildeste eller m.
violet violet violette m. violet m. violet
virkelig virkeligt virkelige m. virkelig m. virkelig
vis vist vise visere visest
voksen voksent voksne m. voksen m. voksen
voldsom voldsomt voldsomme voldsommere eller m. voldsomst eller m.
vred vredt vrede vredere eller m. vredest eller m.
værd værd værd - -
væsentlig væsentligt væsentlige væsentligere eller m. væsentligst eller m.
yderlig yderligt yderlige yderligere yderligst
ægte ægte ægte m. eller ægtere m. eller ægtest
økonomisk økonomisk økonomiske m. økonomisk m. økonomisk
- - - - øverst
øvrig øvrigt øvrige - -
åben åbent åbne m. åben m. åben
åbenbar åbenbart åbenbare - -
årlig årligt årlige - -