Folkepension

Vælg det af de fire ord i parentesen, der passer bedst.


Betingelser for at få folkepension
Du kan (kun, bare, tidligst, stadig) få folkepension, når du fylder 65 år, og som hovedregel skal du være dansk statsborger med mindst tre års bopæl i Danmark.
Hvis du har boet i Danmark i 40 år mellem det 15. og 65. år, har du ret til fuld folkepension.
Er du født efter 30. juni 1960, kan du (allerede, først, endda, blot) få folkepension, når du er fyldt 67 år.

Grundbeløb
Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er på ca. 5500,00 kr. om måneden (2010), og er det samme for enlige og for gifte. Grundbeløbet bliver sat (ned, op, ind, under) hvis du har en indkomst på mere end 277.700 kr. om året (2010) ved siden af pensionen. Renter og udbetalinger fra andre pensionsordninger m.m. tæller ikke med, når man opgør indkomsten.
Der betales skat af grundbeløbet. Har du en indtægt på over ca. 500.000 kr. om året (2010), kan du ikke få folkepension.

Pensionstillæg
Pensionstillægget er også på ca. 5500,00 kr. (2010) om måneden, hvis du er enlig, og 2.328 kr. om måneden, hvis du er gift eller samlevende. Tillægget sættes ned, hvis man har andre indtægter, og falder helt væk ved en indtægt på 280.000 kr. Er du gift eller (samlevende, skilt, enlig, hjemmeboende) , er indtægtsgrænsen lavere, fordi begges indtægter lægges til grund for beregningen.
Der betales skat af pensionstillægget.

Samlevende
Ved samlevende forstås to mennesker, der lever sammen i et (hus, bofællesskab, forhold, arrangement) på fælles adresse, og hvor forholdet kan sidestilles med et ægteskab eller registreret partnerskab. Du er ikke samlevende, hvis du bor sammen med dine søskende. Heller ikke hvis du lever i et forhold, hvor den ene eller begge parter har fået folkepension eller førtidspension før den 1. marts 1999. Det er (dog, trods alt, alligevel, ikke desto mindre) en betingelse, at samlivet er indledt før denne dato.

Dansk statsborger i udlandet
Hvis du som dansk statsborger er bosat i udlandet - i et EU/EØS-land - har du mulighed for at få dansk folkepension, når du fylder 65 år.
For at få den fulde folkepension kræver det, at du har boet i Danmark i sammenlagt minimum 40 år i perioden mellem de 15 år og 65 år. Men du har også ret til pension, hvis du mindst har boet i Danmark i tre år, men så får du kun den (nævnte, kendte, såkaldte, beskrevne) brøkprocent - altså 3/40.
Har du bopæl i et land uden for EU eller EØS-samarbejdet, gælder særlige regler afhængigt af hvilket land, der er tale om. Du kan læse mere om dine rettigheder og reglerne i de forskellige lande i pjecen "Dansk pension i udlandet", der er udgivet af Den Sociale Sikringsstyrelse.


Udlændinge bosat i Danmark
Udenlandske statsborgere har ret til folkepension, hvis de har boet i Danmark i (mindst, kun, udelukkende, mindst, senest) ti år mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år. Heraf skal de sidste fem være lige før pensionsalderen. Flygtninge med opholdstilladelse efter § 7 eller 8 i udlændingeloven har også ret til dansk folkepension. Andre udlændinge kan have ret til pension i kraft af indgåede konventioner eller overenskomster med andre lande. Det gælder fx EU-borgere, der har arbejdet i Danmark, samt deres familie.


Nedsat pension
Du har ret til fuld dansk pension, hvis du har boet fast i Danmark i mindst 40 år. Hvis du har boet kortere tid i Danmark, (kræver, forventer, skaffer, modtager) du ikke fuld pension, men brøkpension. Hvert år, du har boet i Danmark, giver ret til 1/40 af den fulde pension. Har du fx boet i Danmark i 20 år, har du ret til 20/40 af den fulde pension.


Undtagelser
I visse tilfælde ses bort fra kravet om bopæl i Danmark. Det (gælder, rammer, dækker, gavner) personer, der er omfattet af EF-forordning nr. 1408/71 om social sikring af arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for EU. Det gælder også personer, der er omfattet af konventioner, Danmark har indgået med andre lande, herunder de nordiske.