Så har jeg 2 eksamenshold på UCplus CPH (Fysisk undervisning tirsdag og torsdag 9-11:35 eller online onsdag aften 17-20:30). Tilmelding her

Talende verbeliste

a b c d e f g h i k l m n o p r s t u v y æ ø å

Download verbelisten, pdf

navnem. nutid datid førnutid førdatid bydem. bøj.
acceptere accepterer accepterede har
accepteret
havde
accepteret
accepter b1
adskille adskiller adskilte har
adskilt
havde
adskilt
adskil b2
advare advarer advarede har
advaret
havde
advaret
advar b1
afbryde afbryder afbrød har
afbrudt
havde
afbrudt
afbryd uv
afgive afgiver afgav har
afgivet
havde
afgivet
afgiv uv
afgøre afgør afgjorde har
afgjort
havde
afgjort
afgør uv
aflevere afleverer afleverede har
afleveret
havde
afleveret
aflever b1
aflyse aflyser aflyste har
aflyst
havde
aflyst
aflys b2
afløse afløser afløste har
afløst
havde
afløst
afløs b2
afskaffe afskaffer afskaffede har
afskaffet
havde
afskaffet
afskaf b1
afslutte afslutter afsluttede har
afsluttet
havde
afsluttet
afslut b1
afsløre afslører afslørede har
afsløret
havde
afsløret
afslør b1
afvise afviser afviste har
afvist
havde
afvist
afvis b2
anbefale anbefaler anbefalede har
anbefalet
havde
anbefalet
anbefal b1
anbringe anbringer anbragte har
anbragt
havde
anbragt
anbring uv
ane aner anede har
anet
havde
anet

b1
anerkende anerkender anerkendte har
anerkendt
havde
anerkendt
anerkend b2
angive angiver angav har
angivet
havde
angivet
angiv uv
angå angår angik har
angået
havde
angået

uv
anholde anholder anholdt har
anholdt
havde
anholdt
anhold uv
ankomme ankommer ankom er ankommet var
ankommet

uv
anmelde anmelder anmeldte har
anmeldt
havde
anmeldt
anmeld b2
anse anser anså har
anset
havde
anset

uv
ansætte ansætter ansatte har
ansat
havde
ansat
ansæt uv
anvende anvender anvendte har
anvendt
havde
anvendt
anvend b2
arbejde arbejder arbejdede har
arbejdet
havde
arbejdet
arbejd b1
arrangere arrangerer arrangerede har
arrangeret
havde
arrangeret
arranger b1
arrestere arresterer arresterede har
arresteret
havde
arresteret
arrester b1
bage bager bagte har
bagt
havde
bagt
bag b2
banke banker bankede har
banket
havde
banket
bank b1
bede beder bad har
bedt
havde
bedt
bed uv
befinde befinder befandt har
befundet
havde
befundet

uv
begrave begraver begravede har
begravet
havde
begravet
begrav b1
begrænse begrænser begrænsede har
begrænset
havde
begrænset
begræns b1
begynde begynder begyndte er begyndt var
begyndt
begynd b2
begå begår begik har
begået
havde
begået
begå uv
behandle behandler behandlede har
behandlet
havde
behandlet
behandl b1
beholde beholder beholdt har
beholdt
havde
beholdt
behold uv
behøve behøver behøvede har
behøvet
havde
behøvet

b1
beklage beklager beklagede har
beklaget
havde
beklaget
beklag b1
bekræfte bekræfter bekræftede har
bekræfted
havde
bekræftet
bekræft b1
bemærke bemærker bemærkede har
bemærket
havde
bemærket
bemærk b1
benytte benytter benyttede har
benyttet
havde
benyttet
benyt b1
beskrive beskriver beskrev har
beskrevet
havde
beskrevet
beskriv uv
beskytte beskytter beskyttede har
beskyttet
havde
beskyttet
beskyt b1
beslutte beslutter besluttede har
besluttet
havde
besluttet
beslut b1
bestemme bestemmer bestemte har
bestemt
havde
bestemt
bestem b2
bestille bestiller bestilte har
bestilt
havde
bestilt
bestil b2
bestå består bestod har
bestået
havde
bestået
bestå uv
besætte besætter besatte har
besat
havde
besat
besæt uv
besøge besøger besøgte har
besøgt
havde
besøgt
besøg b2
betale betaler betalte har
betalt
havde
betalt
betal b2
betyde betyder betød har
betydet
havde
betydet
betyd uv
bevare bevarer bevarede har
bevaret
havde
bevaret
bevar b1
bevise beviser beviste har
bevist
havde
bevist
bevis b2
bevæge sig bevæger sig bevægede sig har
bevæget
sig
havde
bevæget
sig
bevæg dig b1
bide bider bed har
bidt
havde
bidt
bid uv
bidrage bidrager bidrog har
bidraget
havde
bidraget
bidrag uv
binde binder bandt har
bundet
havde
bundet
bind uv
blande blander blandede har
blandet
havde
blandet
bland b1
blive bliver blev er blevet var
blevet
bliv uv
blæse blæser blæste har
blæst
havde
blæst
blæs b2
bo bor boede har
boet
havde
boet
bo b1
brede sig breder sig bredte sig har
bredt sig
havde
bredt sig
bred dig b2
bringe bringer bragte har
bragt
havde
bragt
bring uv
bruge bruger brugte har
brugt
havde
brugt
brug b2
bryde bryder brød har
brudt
havde
brudt
bryd uv
bygge bygger byggede har
bygget
havde
bygget
byg b1
bytte bytter byttede har
byttet
havde
byttet
byt b1
bære bærer bar har
båret
havde
båret
bær uv
citere citerer citerede har
citeret
havde
citeret
citer b1
danne danner dannede har
dannet
havde
dannet
dan b1
danse danser dansede har
danset
havde
danset
dans b1
dele deler delte har
delt
havde
delt
del b2
deltage deltager deltog har
deltaget
havde
deltaget
deltag uv
diskutere diskuterer diskuterede har
diskuteret
havde
diskuteret
diskuter b1
dominere dominerer dominerede har
domineret
havde
domineret
dominer b1
drage drager drog har
draget
havde
draget
drag uv
dreje drejer drejede har
drejet
havde
drejet
dreje b1
drikke drikker drak har
drukket
havde
drukket
drik uv
drive driver drev har
drevet
havde
drevet
driv uv
dræbe dræber dræbte har
dræbt
havde
dræbt
dræb b2
drøfte drøfter drøftede har
drøftet
havde
drøftet
drøft b1
drømme drømmer drømte har
drømt
havde
drømt
drøm b2
dukke op dukker op dukkede op er
dukket op
var
dukket op
duk op b1
dække dækker dækkede har
dækket
havde
dækket
dæk b1
dør døde er død var
død
uv
dømme dømmer dømte har
dømt
havde
dømt
døm b2
efterlade efterlader efterlod har
efterladt
havde
efterladt
efterlad uv
eje ejer ejede har
ejet
havde
ejet

b1
eksistere eksisterer eksisterede har
eksisteret
havde
eksisteret

b1
elske elsker elskede har
elsket
havde
elsket
elsk b1
ende ender endte er
endt
var
endt

b2
erkende erkender erkendte har
erkendt
havde
erkendt
erkend b2
erstatte erstatter erstattede har
erstattet
havde
erstatte
erstat b1
falde falder faldt er
faldet
var
faldet
fald uv
fange fanger fangede har
fanget
havde
fanget
fang b1
fastholde fastholder fastholdt har
fastholdt
havde
fastholdt
fasthold uv
fastslå fastslår fastslog har
fastslået
havde
fastslået
slå fast uv
fastsætte fastsætter fastsatte har
fastsat
havde
fastsat
fastsæt uv
fatte fatter fattede har
fattet
havde
fattet
fat b1
fejre fejrer fejrede har
fejret
havde
fejret
fejr b1
finde finder fandt har
fundet
havde
fundet
find uv
fjerne fjerner fjernede har
fjernet
havde
fjernet
fjern b1
flygte flygter flygtede er
flygtet
var
flygtet
flygt b1
flytte flytter flyttede er flyttet var
flyttet
flyt b1
flyve flyver fløj har
/ er fløjet
havde
/ var
fløjet
flyv uv
fodre fodrer fodrede har
fodret
havde
fodret
fodr b1
forbedre forbedrer forbedrede har
forbedret
havde
forbedret
forbedr b1
forberede forbereder forberedte har
forberedt
havde
forberedt
forbered b2
forbinde forbinder forbandt har
forbundet
havde
forfundet
forbind uv
forblive forbliver forblev er forblevet var
forblevet
forbliv uv
fordele fordeler fordelte har
fordelt
havde
fordelt
fordel b2
foregå foregår foregik er foregået var
foregået
foregå uv
forekomme forekommer forekom er forekommet var
forekommet
forekom uv
forelske sig forelsker sig forelskede sig har
forelsket sig
havde
forelsket sig
forelsk dig b1
forene forener forenede har
forenet
havde
forenet
foren b1
foreslå foreslår foreslog har
foreslået
havde
foreslået
foreslå uv
forestille sig forestiller sig forestillede sig har
forestillet sig
havde
forestillet sig
forestil dig b1
foretage sig foretager sig foretog sig har
foretaget sig
havde
foretaget sig
foretag dig uv
foretrække foretrækker foretrak har
foretrukket
havde
foretrukket

uv
forhandle forhandler forhandlede har
forhandlet
havde
forhandlet
forhandl b1
forhindre forhindrer forhindrede har
forhindret
havde
forhindret
forhindr b1
forholde sig forholder sig forholdt sig har
forholdt sig
havde
forholdt sig
forhold dig uv
forklare forklarer forklarede har
forklaret
havde
forklaret
forklar b1
forlade forlader forlod har
forladt
havde
forladt
forlad uv
forlange forlanger forlangte har
forlangt
havde
forlangt
forlang b2
formulere formulerer formulerede har
formuleret
havde
formuleret
formuler b1
formå formår formåede har
fomået
havde
formået
formå b1
forsinke forsinker forsinkede har
forsinket
havde
forsinket
forsink b1
forstå forstår forstod har
forstået
havde
forstået
forstå uv
forsvare forsvarer forsvarede har
forsvaret
havde
forsvaret
forsvar b1
forsvinde forsvinder forsvandt er forsvundet var
forsvundet
forsvind uv
forsøge forsøger forsøgte har
forsøgt
havde
forsøgt
forsøg b2
fortjene fortjener fortjente har
fortjent
havde
fortjent
fortjen b2
fortsætte fortsætter fortsatte har / er fortsat havde / var
fortsat
fortsæt uv
fortælle fortæller fortalte har
fortalt
havde
fortalt
fortæl uv
forudsætte forudsætter forudsatte har / er
forudsat
havde / var
forudsat
forudsæt uv
forvandle forvandler forvandlede har
forvandlet
havde
forvandlet
forvandl b1
forvente forventer forventede har
forventet
havde
forventet
forvent b1
fremgå fremgår fremgik er fremgået var
fremgået
fremgå uv
fremhæve fremhæver fremhævede har
fremhævet
havde
fremhævet
fremhæv b1
fremlægge fremlægger fremlagde har
fremlagt
havde
fremlagt
fremlæg uv
fremstille fremstiller fremstillede har
fremstillet
havde
fremstillet
fremstil b1
fremsætte fremsætter fremsatte har
fremsat
havde
fremsat
fremsæt uv
friste frister fristede har
fristet
havde
fristet
frist b1
frygte frygter frygtede har
frygtet
havde
frygtet
frygt b1
fungere fungerer fungerede har
fungeret
havde
fungeret
funger b1
fylde fylder fyldte har
fyldt
havde
fyldt
fyld b2
fyre fyrer fyrede har
fyret
havde
fyret
fyr b1
føde føder fødte har
født
havde
født
fød b2
føle føler følte har
følt
havde
følt
føl b2
følge følger fulgte har
fulgt
havde
fulgt
følg uv
føre fører førte har
ført
havde
ført
før b2
får fik har
fået
havde
fået
uv
gemme gemmer gemte har
gemt
havde
gemt
gem b2
genere generer generede har
generet
havde
generet
gener b1
gennemføre gennemfører gennemførte har
gennemført
havde
gennemført
gennemfør b2
gennemgå gennemgår gennemgik har
gennemgået
havde
gennemgået
gennemgå uv
gentage gentager gentog har
gentaget
havde
gentaget
gentag uv
gide gider gad har
gidet
havde
gidet
gid uv
gifte sig gifter sig giftede sig har
giftet sig
havde
giftet sig
gift dig b1
give giver gav har
givet
havde
givet
giv uv
glemme glemmer glemte har
glemt
havde
glemt
glem b2
glide glider gled er
gledet
var
gledet
glid uv
glæde sig glæder sig glædede sig har
glædet sig
havde
glædet sig
glæd dig b1
godkende godkender godkendte har
godkendt
havde
godkendt
godkend b2
gribe griber greb har
grebet
havde
grebet
grib uv
grine griner grinede har
grinet
havde
grinet
grin b1
græde græder græd har
grædt
havde
grædt
græd uv
gøre gør gjorde har
gjort
havde
gjort
gør uv
går gik har / er
gået
havde / var
gået
uv
hade hader hadede har
hadet
havde
hadet
had b1
handle handler handlede har
handlet
havde
handlet
handl b1
have har havde har
haft
havde
haft
hav uv
hedde hedder hed har
heddet
havde
heddet

uv
hente henter hentede har
hentet
havde
hentet
hent b1
henvende sig henvender sig henvendte sig har
henvendt sig
havde
henvendt sig
henvend dig b2
henvise henviser henviste har
henvist
havde
henvist
henvis b2
herske hersker herskede har
hersket
havde
hersket
hersk b1
hilse hilser hilste har
hilst
havde
hilst
hils b2
hindre hindrer hindrede har
hindret
havde
hindret
hindr b1
hjælpe hjælper hjalp har
hjulpet
havde
hjulpet
hjælp uv
holde holder holdt har
holdt
havde
holdt
hold uv
hoppe hopper hoppede har
/ er hoppet
havde
/ var
hoppet
hop b1
huske husker huskede har
husket
havde
husket
husk b1
hvile sig hviler sig hvilede sig har
hvilet sig
havde
hvilet sig
hvil dig b1
hviske hvisker hviskede har
hvisket
havde
hvisket
hvisk b1
hælde hælder hældte har
hældt
havde
hældt
hæld b2
hænge, (tr). hænger hængte har
hængt
havde
hængt
hæng b2
hænge (intr). hænger hang har
hængt
havde
hængt
hæng uv
hævde hævder hævdede har
hævdet
havde
hævdet
hævd b1
hæve hæver hævede har
hævet
havde
hævet
hæv b1
høre hører hørte har
hørt
havde
hørt
hør b2
håbe håber håbede har
håbet
havde
håbet
håb b1
inddrage inddrager inddrog har
inddraget
havde
inddraget
inddrag uv
indebære indebærer indebar har
indebåret
havde
indebåret

uv
indeholde indeholder indeholdt har
indeholdt
havde
indeholdt

uv
indføre indfører indførte har
indført
havde
indført
indfør b2
indgå indgår indgik har
indgået
havde
indgået
indgå uv
indlede indleder indledte har
indledt
havde
indledt
indled b2
indrette indretter indrettede har
indrettet
havde
indrettet
indret b1
indrømme indrømmer indrømmede har
indrømmet
havde
indrømmet
indrøm b1
indstille indstiller indstillede har
indstillet
havde
indstillet
indstil b1
indtage indtager indtog har
indtaget
havde
indtaget
indtag uv
installere installerer installerede har
installeret
havde
installeret
installer b1
inspirere inspirerer inspirerede har
inspireret
havde
inspireret
inspirer b1
interessere interesserer interesserede har
interesseret
havde
interesseret
interesser b1
investere investerer investerede har
investeret
havde
investeret
invester b1
invitere inviterer inviterede har
inviteret
havde
inviteret
inviter b1
irritere irriterer irriterede har
irriteret
havde
irriteret
irriter b1
kalde kalder kaldte har
kaldt
havde
kaldt
kald b2
kaste kaster kastede har
kastet
havde
kastet
kast b1
kende kender kendte har
kendt
havde
kendt
kend b2
kigge kigger kiggede har
kigget
havde
kigget
kig b1
klare klarer klarede har
klaret
havde
klaret
klar b1
klippe klipper klippede har
klippet
havde
klippet
klip b1
klæde klæder klædte har
klædt
havde
klædt
klæd b2
knuse knuser knuste har
knust
havde
knust
knus b2
knytte knytter knyttede har
knyttet
havde
knyttet
knyt b1
koge koger kogte har
kogt
havde
kogt
kog b2
kombinere kombinerer kombinerede har
kombineret
havde
kombineret
kombiner b1
komme kommer kom er
kommet
var
kommet
kom uv
kommentere kommenterer kommenterede har
kommenteret
havde
kommenteret
kommenter b1
koncentrere sig koncentrerer sig koncentrede sig har
koncentreret sig
havde
koncentreret sig
koncentrer dig b1
konstatere konstaterer konstaterede har
konstateret
havde
konstateret
konstater b1
kontakte kontakter kontaktede har
kontaktet
havde
kontaktet
kontakt b1
kontrollere kontrollerer kontrollerede har
kontrolleret
havde
kontrolleret
kontroller b1
koste koster kostede har
kostet
havde
kostet

b1
kritisere kritiserer kritiserede har
kritiseret
havde
kritiseret
kritiser b1
kræve kræver krævede har
krævet
havde
krævet
kræv b1
kunne kan kunne har
kunnet
havde
kunnet

uv
kunne lide kan lide kunne lide har
kunnet lide
havde
kunnet lide

uv
kysse kysser kyssede har
kysset
havde
kysset
kys b1
kæmpe kæmper kæmpede har
kæmpet
havde
kæmpet
kæmp b1
købe køber købte har
købt
havde
købt
køb b2
køre kører kørte har
/ er kørt
havde
/ var
kørt
kør b2
lade lader lod har
ladet
havde
ladet
lad uv
lade som om lader som om lod som om har
ladet som om
havde
ladet som om
lad som om uv
lande lander landede er landet var
landet
land b1
lave laver lavede har
lavet
havde
lavet
lav b1
le ler lo har
leet
havde
leet
le uv
lede leder ledte har
ledt
havde
ledt
led b2
lege leger legede har
leget
havde
leget
leg b1
leje lejer lejede har
lejet
havde
lejet
lej b1
lette letter lettede har / er
lettet
havde / er
lettet
let b1
leve lever levede har
levet
havde
levet
lev b1
levere leverer leverede har
leveret
havde
leveret
lever b1
lide lider led har
lidt
havde
lidt
lid uv
ligge (intr.) ligger har
ligget
havde
ligget
lig uv
ligne ligner lignede har
lignet
havde
lignet
lign b1
lokke lokker lokkede har
lokket
havde
lokket
lok b1
love lover lovede har
lovet
havde
lovet
lov b1
lukke lukker lukkede har
lukket
havde
lukket
luk b1
lyde lyder lød har
lydt
havde
lydt
lyd uv
lykkes lykkes lykkedes er lykkedes var
lykkedes

uv
lyse lyser lyste har
lyst
havde
lyst
lys b2
lytte lytter lyttede har
lyttet
havde
lyttet
lyt b1
lægge (tr.) lægger lagde har
lagt
havde
lagt
læg uv
lære lærer lærte har
lært
havde
lært
lær b2
læse læser læste har
læst
havde
læst
læs b2
løbe løber løb har / er
 løbet
havde / var
løbet
løb uv
løfte løfter løftede har
løftet
havde
løftet
løft b1
løse løser løste har
løst
havde
løst
løs b2
låne låner lånte har
lånt
havde
lånt
lån b2
male maler malede har
malet
havde
malet
mal b1
mangle mangler manglede har
manglet
havde
manglet

b1
meddele meddeler meddelte har
meddelt
havde
meddelt
meddel b2
medføre medfører medførte har
medført
havde
medført
medfør b2
medvirke medvirker medvirkede har
medvirket
havde
medvirket
medvirk b1
melde melder meldte har
meldt
havde
meldt
meld b2
mene mener mente har
ment
havde
ment
men b2
minde minder mindede har
mindet
havde
mindet
mind b1
miste mister mistede har
mistet
havde
mistet
mist b1
modtage modtager modtog har
modtaget
havde
modtaget
modtag uv
myrde myrder myrdede har
myrdet
havde
myrdet
myrd b1
mærke mærker mærkede har
mærket
havde
mærket
mærk b1
møde møder mødte har
mødt
havde
mødt
mød b2
mødes mødes mødtes har
mødtes
havde
mødtes

uv
måle måler målte har
målt
havde
målt
mål b2
måtte måtte har
måttet
havde
måttet

uv
nedlægge nedlægger nedlagde har
nedlagt
havde
nedlagt
nedlæg uv
nedsætte nedsætter nedsatte har
nedsat
havde
nedsat
nedsæt uv
nikke nikker nikkede har
nikket
havde
nikket
nik b1
notere noterer noterede har
noteret
havde
noteret
noter b1
nyde nyder nød har
nydt
havde
nydt
nyd uv
nægte nægter nægtede har
nægtet
havde
nægtet
nægt b1
nærme sig nærmer sig nærmede sig har
nærmet sig
havde
nærmet sig
nærm dig b1
nøjes med nøjes med nøjedes med har
nøjedes
havde
nøjedes med
nøjes med uv
når nåede har
nået
havde
nået
b1
offentliggøre offentliggør offentlig-gjorde har
offentlig-gjort
havde
offentlig-gjort
offentlig-gør uv
omfatte omfatter omfattede har
omfattet
havde
omfattet
omfat b1
omgive omgiver omgav har
omgivet
havde
omgivet
omgiv uv
opbygge opbygger opbyggede har
opbygget
havde
opbygget
opbyg b1
opdage opdager opdagede har
opdaget
havde
opdaget
opdag b1
operere opererer opererede har
opereret
havde
opereret
operer b1
opfatte opfatter opfattede har
opfattet
havde
opfattet
opfat b1
opfinde opfinder opfandt har
opfundet
havde
opfundet
opfind uv
opfordre opfordrer opfordrede har
opfordret
havde
opfordret
opfordr b1
opfylde opfylder opfyldte har
opfyldt
havde
opfyldt
opfyld b2
opføre opfører opførte har
opført
havde
opført
opfør b2
opgive opgiver opgav har
opgivet
havde
opgivet
opgiv uv
ophæve ophæver ophævede har
ophævet
havde
ophævet
ophæv b1
opleve oplever oplevede har
oplevet
havde
oplevet
oplev b1
oplyse oplyser oplyste har
oplyst
havde
oplyst
oplys b2
opnå opnår opnåede har
opnået
havde
opnået
opnå b1
oprette opretter oprettede har
oprettet
havde
oprettet
opret b1
opstille opstiller opstillede har
opstillet
havde
opstillet
opstil b1
opstå opstår opstod er opstået var
opstået
opstå uv
optage optager optog har
optaget
havde
optaget
optag uv
optræde optræder optrådte har
optrådt
havde
optrådt
optræd uv
orientere orienterer orienterede har
orienteret
havde
orienteret
orienter b1
overbevise overbeviser overbeviste har
overbevist
havde
overbevist
overbevis b2
overføre overfører overførte har
overført
havde
overført
overfør b2
overholde overholder overholdt har
overholdt
havde
overholdt
overhold uv
overlade overlader overlod har
overladt
havde
overladt
overlad uv
overleve overlever overlevede har
overlevet
havde
overlevet
overlev b1
overraske overrasker overraskede har
overrasket
havde
overrasket
overrask b1
overtage overtager overtog har
overtaget
havde
overtaget
overtag uv
overveje overvejer overvejede har
overvejet
havde
overvejet
overvej b1
pakke pakker pakkede har
pakket
havde
pakket
pak b1
passe passer passede har
passet
havde
passet
pas b1
pege peger pegede har
peget
havde
peget
peg b1
placere placerer placerede har placeret havde
placeret
placer b1
planlægge planlægger planlagde har
planlagt
havde
planlagt
planlæg uv
pleje plejer plejede har
plejet
havde
plejet
plej b1
presse presser pressede har
presset
havde
presset
pres b1
producere producerer producerede har
produceret
havde
produceret
producer b1
præge præger prægede har
præget
havde
præget
præg b1
præsentere præsenterer præsenterede har
præsenteret
havde
præsenteret
præsenter b1
prøve prøver prøvede har
prøvet
havde
prøvet
prøv b1
pudse pudser pudsede har
pudset
havde
pudset
puds b1
påvirke påvirker påvirkede har
påvirket
havde
påvirket
påvirk b1
ramme rammer ramte har
ramt
havde
ramt
ram b2
reagere reagerer reagerede har
reageret
havde
reageret
reager b1
redde redder reddede har
reddet
havde
reddet
red b1
reducere reducerer reducerede har
reduceret
havde
reduceret
reducer b1
registrere registrerer registrerede har
registreret
havde
registreret
registrer b1
regne regner regnede har
regnet
havde
regnet
regn b1
rejse rejser rejste har / er
rejst
havde / var
rejst
rejs b2
rense renser rensede har
renset
havde
renset
rens b1
repræsentere repræsen-terer repræsen-terede har
repræsen-teret
havde
repræsen-teret
repræsen-ter b1
respektere respekterer respekterede har
respekteret
havde
respekteret
respekter b1
rette retter rettede har
rettet
havde
rettet
ret b1
ride rider red har
redet
havde
redet
rid uv
ringe ringer ringede har
ringet
havde
ringet
ring b1
risikere risikerer risikerede har
risikeret
havde
risikeret
risiker b1
rive river rev har
revet
havde
revet
riv uv
rose roser roste har
rost
havde
rost
ros b2
rulle ruller rullede har / er
rullet
havde / var
rullet
rul b1
rumme rummer rummede har
rummet
havde
rummet
rum b1
rydde rydder ryddede har
ryddet
havde
ryddet
ryd b1
ryge ryger røg har
røget
havde
røget
ryg uv
rykke rykker rykkede har
rykket
havde
rykket
ryk b1
ryste ryster rystede har
rystet
havde
rystet
ryst b1
række rækker rakte har
rakt
havde
rakt
ræk uv
røre rører rørte har
rørt
havde
rørt
rør b2
råbe råber råbte har
råbt
havde
råbt
råb b2
råde råder rådede har
rådet
havde
rådet
råd b1
samle samler samlede har
samlet
havde
samlet
saml b1
sammenligne sammen-ligner sammen-lignede har
sammen-lignet
havde
sammen-lignet
sammen-lign b1
satse satser satsede har
satset
havde
satset
sats b1
savne savner savnede har
savnet
havde
savnet
savn b1
se ser har
set
havde
set
se uv
sejle sejler sejlede har
sejlet
havde
sejlet
sejl b1
sende sender sendte har
sendt
havde
sendt
send b2
servere serverer serverede har
serveret
havde
serveret
server b1
ses ses sås har
sets
havde
sets

uv
sidde sidder sad har
siddet
havde
siddet
sid uv
sige siger sagde har
sagt
havde
sagt
sig uv
sikre sikrer sikrede har
sikret
havde
sikret
sikr b1
skabe skaber skabte har
skabt
havde
skabt
skab b2
skade skader skadede har
skadet
havde
skadet
skad b1
skaffe skaffer skaffede har
skaffet
havde
skaffet
skaf b1
ske sker skete er sket var
sket
ske b2
skifte skifter skiftede har
skiftet
havde
skiftet
skift b1
skinne skinner skinnede har
skinnet
havde
skinnet
skin b1
skjule skjuler skjulte har
skjult
havde
skjult
skjul b2
skrige skriger skreg har
skreget
havde
skreget
skrig uv
skrive skriver skrev har
skrevet
havde
skrevet
skriv uv
skræmme skræmmer skræmte har
skræmt
havde
skræmt
skræm b2
skubbe skubber skubbede har
skubbet
havde
skubbet
skub b1
skuffe skuffer skuffede har
skuffet
havde
skuffet
skuf b1
skulle skal skulle har
skullet
havde
skullet

uv
skyde skyder skød har
skudt
havde
skudt
skyd uv
skyldes skyldes skyldtes har
skyldtes
havde
skyldtes

uv
skære skærer skar har
skåret
havde
skåret
skær uv
slippe slipper slap har / er
sluppet
havde / var
sluppet
slip uv
slukke slukker slukkede er
slukket
var
slukket
sluk b1
slutte slutter sluttede er
sluttet
var
sluttet
slut b1
slå slår slog har
slået
havde
slået
slå uv
slås slås sloges har
sloges
havde
sloges
slås uv
smage smager smagte har
smagt
havde
smagt
smag b2
smide smider smed har
smidt
havde
smidt
smid b2
smile smiler smilede har
smilet
havde
smilet
smil b1
smitte smitter smittede har
smittet
havde
smittet
smit b1
snakke snakker snakkede har
snakket
havde
snakket
snak b1
sove sover sov har
sovet
havde
sovet
sov uv
spare sparer sparede har
sparet
havde
sparet
spar b1
spille spiller spillede har
spillet
havde
spillet
spil b1
spise spiser spiste har
spist
havde
spist
spis b2
sprede spreder spredte har
spredt
havde
spredt
spred b2
springe springer sprang har / er sprunget havde / var
sprunget
spring uv
spørge spørger spurgte har
spurgt
havde
spurgt
spørg uv
stamme stammer stammede har
stammet
havde
stammet
stam b1
standse standser standsede har / er standset havde / var
standset
stands b1
starte starter startede har / er startet havde / var
startet
start b1
stemme stemmer stemte har
stemt
havde
stemt
stem b2
stege steger stegte har
stegt
havde
stegt
steg uv
stige stiger steg er
steget
var
steget
stig uv
stikke stikker stak har
stukket
havde
stukket
stik uv
stikke af stikker af stak af er
stukket af
var
stukket af
stik af uv
stille stiller stillede har
stillet
havde
stillet
stil b1
stjæle stjæler stjal har
stjålet
havde
stjålet
stjæl uv
stole på stoler på stolede på har
stolet på
havde
stolet på
stol på b1
stoppe stopper stoppede har / er stoppet havde / var
stoppet
stop b1
straffe straffer straffede har
straffet
havde
straffet
straf b1
stramme strammer strammede har
strammet
havde
strammet
stram b1
strække strækker strakte har
strakt
havde
strakt
stræk uv
studere studerer studerede har
studeret
havde
studeret
studer b1
styre styrer styrede har
styret
havde
styret
styr b1
styrke styrker styrkede har
styrket
havde
styrket
styrk b1
støde støder stødte har
stødt
havde
stødt
stød b2
støde på støder på stødte på er
stødt på
var
stødt på
stød på b2
støtte støtter støttede har
støttet
havde
støttet
støt b1
stå står stod har
stået
havde
stået
stå uv
stå op står op stod op er stået op var
stået op
stå op uv
svare svarer svarede har
svaret
havde
svaret
svar b1
svigte svigter svigtede har
sviget
havde
svigtet
svigt b1
svinge svinger svingede har
svinget
havde
svinget
sving b1
sy syr syede har
syet
havde
syet
sy b1
synes synes syntes har
syntes
havde
syntes
synes uv
synge synger sang har
sunget
havde
sunget
syng uv
synke synker sank er sunket var
sunket
synk uv
sælge sælger solgte har
solgt
havde
solgt
sælg uv
sænke sænker sænkede har
sænket
havde
sænket
sænk b1
sætte sætter satte har
sat
havde
sat
sæt uv
søge søger søgte har
søgt
havde
søgt
søg b2
sørge for sørger for sørgede for har
sørget for
havde
sørget for
sørg for b1
tabe taber tabte har
tabt
havde
tabt
tab b2
tage tager tog har
taget
havde
taget
tag uv
tage hjem tager hjem tog hjem er taget hjem var
taget hjem
tag hjem uv
takke takker takkede har
takket
havde
takket
tak b1
tale taler talte har
talt
havde
talt
tal b2
tegne tegner tegnede har
tegnet
havde
tegnet
tegn b1
tilbringe tilbringer tilbragte har
tilbragt
havde
tilbragt
tilbring uv
tilbyde tilbyder tilbød har
tilbudt
havde
tilbudt
tilbyd uv
tilføje tilføjer tilføjede har
tilføjet
havde
tilføjet
tilføj b1
tilhøre tilhører tilhørte har
tilhørt
havde
tilhørt

b2
tillade tillader tillod har
tilladt
havde
tilladt
tillad uv
tjene tjener tjente har
tjent
havde
tjent
tjen b2
tro tror troede har
troet
havde
troet
tro b1
true truer truede har
truet
havde
truet
tru b1
trykke trykker trykkede har
trykket
havde
trykket
tryk b1
træde træder trådte har
trådt
havde
trådt
træd uv
træffe træffer traf har
truffet
havde
truffet
træf uv
trække trækker trak har
trukket
havde
trukket
træk uv
trænge trænger trængte har
trængt
havde
trængt
træng b2
trænge ind trænger ind trængte ind er
trængt ind
var
trængt ind
træng ind b2
turde tør turde har
turdet
havde
turdet

uv
tvinge tvinger tvang har
tvunget
havde
tvunget
tving uv
tyde tyder tydede har
tydet
havde
tydet
tyd b1
tælle tæller talte har
talt
havde
talt
tæl uv
tænde tænder tændte har
tændt
havde
tændt
tænd b2
tænke tænker tænkte har
tænkt
havde
tænkt
tænk b2
tømme tømmer tømte har
tømt
havde
tømt
tøm b2
tørre tørrer tørrede har
tørret
havde
tørret
tør b1
tåle tåler tålte har
tålt
havde
tålt
tål b2
udarbejde udarbejder udarbejdede har
udarbejdet
havde
udarbejdet
udarbejd b1
udbrede udbreder udbredte har
udbredt
havde
udbredt
udbred b2
uddanne uddanner uddannede har
uddannet
havde
uddannet
uddan b1
udelukke udelukker udelukkede har
udelukket
havde
udelukket
udeluk b1
udføre udfører udførte har
udført
havde
udført
udfør uv
udgive udgiver udgav har
udgivet
havde
udgivet
udgiv uv
udgøre udgør udgjorde har
udgjort
havde
udgjort
udgør uv
udkomme udkommer udkom er
udkommet
var
udkommet

uv
udlevere udleverer udleverede har
udleveret
havde
udleveret
udlever b1
udløse udløser udløste har
udløst
havde
udløst
udløs b2
udnytte udnytter udnyttede har
udnyttet
havde
udnyttet
udnyt b1
udstyre udstyrer udstyrede har
udstyret
havde
udstyret
udstyr b1
udsætte udsætter udsatte har
udsat
havde
udsat
udsæt uv
udtale udtaler udtalte har
udtalt
havde
udtalt
udtal b2
udtrykke udtrykker udtrykte har
udtrykt
havde
udtrykt
udtryk b2
udvide udvider uvidede har
udvidet
havde
udvidet
udvid b1
udvikle udvikler udviklede har
udviklet
havde
udviklet
udvikl b1
underholde underholder underholdt har
underholdt
havde
underholdt
underhold uv
understrege under-streger under-stregede har
under-streget
havde
under-streget
under-streg b1
undersøge undersøger undersøgte har
undersøgt
havde
undersøgt
undersøg b2
undgå undgår undgik har
undgået
havde
undgået
undgå b2
undre sig undrer sig undrede sig har
undret sig
havde
undret sig
undr dig b1
vaccinere vaccinerer vaccinerede har
vaccineret
havde
vaccineret
vacciner b1
vare varer varede har
varet
havde
varet
var b1
variere varierer varierede har
varieret
havde
varieret
varier b1
vaske vasker vaskede har
vasket
havde
vasket
vask b1
vedtage vedtager vedtog har
vedtaget
havde
vedtaget
vedtag uv
veje vejer vejede har
vejet
havde
vejet
vej b1
vende vender vendte har
vendt
havde
vendt
vend b2
vente venter ventede har
ventet
havde
ventet
vent b1
vide ved vidste har
vidst
havde
vidst
vid uv
ville vil ville har
villet
havde
villet
vil uv
vinde vinder vandt har
vundet
havde
vundet
vind uv
virke virker virkede har
virket
havde
virket
virk b1
vise viser viste har
vist
havde
vist
vis b2
vokse vokser voksede er
vokset
var
vokset
voks b1
vurdere vurderer vurderede har
vurderet
havde
vurderet
vurder b1
vække vækker vækkede har
vækket
havde
vækket
væk b1
vælge vælger valgte har
valgt
havde
valgt
vælg uv
vælte vælter væltede har
væltet
havde
væltet
vælt b1
være er var har
været
havde
været
vær uv
vågne vågner vågnede er
vågnet
var
vågnet
vågn b1
yde yder ydede har
ydet
havde
ydet
yd b1
ændre ændrer ændrede har
ændret
havde
ændret
ændr b1
ødelægge ødelægger ødelagde har
ødelagt
havde
ødelagt
ødelæg uv
øge øger øgede har
øget
havde
øget
øg b1
ønske ønsker ønskede har
ønsket
havde
ønsket
ønsk b1
åbne åbner åbnede har
åbnet
havde
åbnet
åbn b1